ఈ టాపిక్ నుండి మనం కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలను ఈ రోజు చూద్దాం అందులో కొన్ని ప్రశ్నలు

డచ్చిగాం జాతీయపార్కు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ?


1 ) ఉత్తరాఖండ్


2 ) జమ్మూకాశ్మీర్


3 ) రాజస్థాన్


4 ) అసోం

సలీం అలీ పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ?


1 ) ఉత్తరాఖండ్


2 ) జమ్మూకాశ్మీర్


3 ) రాజస్థాన్


4 ) అసోం

కిస్తీ వార్ జాతీయ పార్కు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ?


1 ) ఉత్తరాఖండ్


2 ) జమ్మూకాశ్మీర్


3 ) రాజస్థాన్


4 ) అసోం

దేశంలోనే తొలి జాతీయ పార్కు ?


1 ) జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్కు


2 ) డచ్చిగాం జాతీయ పార్కు


3 ) జిరంగా జాతీయ పార్కు


4 ) కన్హా జాతీయపార్కు

రాజాజీ జాతీయ పార్కు ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ?


1 ) ఉత్తరాఖండ్


2 ) జమ్మూకాశ్మీర్


3 ) రాజస్థాన్


4 ) అసోం

Download PDF

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,