கனமழை - நாளை (30.11.23) பள்ளிகளுக்கான விடுமுறை அறிவிப்பு

naveen

Moderator
Please, Log in or Register to view URLs content!


கனமழை காரணமாக நாளை (30.11.23) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட 5 மாவட்டங்கள் :* ராணிப்பேட்டை ( பள்ளிகளுக்கு மட்டும் )

* சென்னை ( பள்ளிகளுக்கு மட்டும் )

* காஞ்சிபுரம் ( பள்ளிகளுக்கு மட்டும்.)

* செங்கல்பட்டு ( பள்ளிகளுக்கு மட்டும் )

* திருவள்ளூர் ( பள்ளி , கல்லூரிகளுக்கு...)விடுமுறை இல்லை

* செங்கல்பட்டு வழக்கம்போல் பள்ளிகள் இயங்கும்
 
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock