பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் தலைமையில் முப்பெரும் விழா - ஆசிரியர்களுக்கு அழைப்பு.

naveen

Moderator
Please, Log in or Register to view URLs content!கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் உள்ள கூட்டரங்கில் 25.11.2023 அன்று காலை 8.00 மணியளவில் மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் முப்பெரும் விழா நடைபெறுகிறது.அவ்விழாவில் அனைத்து அரசு / நகராட்சி உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் , வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் வட்டார வளமைய மேற்பார்வையாளர்கள் ( பொறுப்பு ) நடுநிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் , ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் , முதுகலை ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு ஒருவர் வீதமும் , பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு ஒருவர் வீதமும் ( நடுநிலைப்பள்ளிகள் உட்பட ) , பள்ளித்துணை ஆய்வாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட திட்ட அலுவலக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அன்று காலை 8.00 மணியளவில் தவறாமல் கலந்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock